Artsen, Tuchtmaatregelen, de Zwarte Lijst en het Recht om Vergeten te Worden

Artsen, Tuchtmaatregelen, de Zwarte Lijst en het Recht om Vergeten te Worden

Een groot aantal artsen, fysiotherapeuten, psychiaters en verplegers met een tuchtrechtelijke sanctie wordt geconfronteerd met berichten hierover bij een zoekopdracht naar hun naam. Is uw uitspraak of sanctie ook opgepikt door de media of doorgeplaatst op externe websites of zwarte lijsten? Dan is het recht om vergeten te worden waarschijnlijk iets voor u!

Sinds 2014 kennen we in Europa het right to be forgotten en zijn Europese burgers beter beschermd tegen imagoschade. Het Hof van Justitie van de Europese Unie oordeelde in 2014 dat zoekmachines als Google verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens in hun zoekresultaten, in het zogenaamde Costeja-arrest. Dit recht is opgenomen in de AVG die in het voorjaar van 2018 in werking is getreden. MediaMaze staat al sinds 2014 personen bij om hen te helpen ongewenste zoekresultaten af te schermen bij een zoekopdracht naar hun naam. Door onze uitgebreide ervaring in alle stappen van het proces (verzoek, bemiddeling, rechtszaak) zijn wij dé aangewezen partij om u te helpen bij uw verzoek op basis van het right to be forgotten.

Tuchtsancties in Google

Het BIG-register, waarin opgelegde tuchtmaatregelen aan zorgverleners gepubliceerd worden, is eenvoudig online vindbaar en toegankelijk. Derhalve komen eventueel opgelegde maatregelen via dit openbare register in de zoekresultaten. De maatregelen kunnen echter ook via twee andere wegen in de zoekresultaten terechtkomen, namelijk door hiertoe opgezette websites (zoals zwartelijstartsen.com) en door publicatie in de media.

Zoekresultaten die verwijzen naar publicaties van tuchtmaatregelen door de media, waarin uw naam genoemd wordt, zijn niet per definitie verboden onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). Desalniettemin is een verbod of beperking op een dergelijke verwerking in de zoekresultaten niet uitgesloten. Op grond van artikelen 17 en 21 AVG heeft iedere EU-burger het recht om vergeten te worden. Dit recht is niet absoluut en een beroep hierop resulteert derhalve niet altijd in verwijdering van het desbetreffende zoekresultaat. Na een verzoek volgt een belangenafweging tussen het publieke belang van informatieverkrijging en het privacybelang van een individu. Bij MediaMaze hebben wij al vele honderden malen deze afweging gemaakt, waaronder vele keren voor artsen.

google-logo-transparant

Recht om vergeten te worden

Na de publicatie van de maatregel in de media of daartoe opgerichte websites verwerkt Google de informatie van deze websites in haar zoekresultaten. Voor deze informatie geldt, net als voor alle andere persoonsgegevens, het recht om vergeten te worden (artikelen 17 en 21 AVG). Dit recht omvat altijd een belangenafweging tussen enerzijds het belang van het publiek om op deze wijze kennis te nemen van de informatie en anderzijds het privacybelang van het individu.

De rechter heeft in 2018 een dergelijke belangenafweging gemaakt met betrekking tot een arts (door ons kantoor vertegenwoordigd) die een verzoek had gedaan een zoekresultaat uit Google te verwijderen dat verwees naar zwartelijstartsen.com (ECLI:NL:RBAMS:2018:8606). De Amsterdamse rechtbank maakte (een aantal) factoren duidelijk, die meespelen en belangrijk zijn:

1. ‘[verzoekster] heeft er terecht op gewezen dat de wetgever in de wet BIG een uitgekiend wettelijk systeem heeft vastgelegd om bekendheid te geven aan beroepsbeoefenaren die een (voorwaardelijke) tuchtrechtelijke maatregel opgelegd hebben gekregen. Volgens de wet BIG wordt iedere tuchtrechtelijke maatregel in het BIG-register (www.bigregister.nl) gepubliceerd, met een zeer beperkte vermelding van de reden voor de oplegging. De tuchtrechtelijke maatregelen zijn vrij eenvoudig te vinden als in het (digitale) BIG-register wordt gezocht op de naam van de zorgverlener. De tuchtrechtelijke uitspraak wordt (slechts) in geanonimiseerde vorm gepubliceerd op de website www.tuchtrecht.overheid.nl.

2. ‘Voorts is van belang dat aan [verzoekster] een voorwaardelijke schorsing is opgelegd. [verzoekster] heeft terecht aangevoerd dat dit betekent dat het tuchtcollege het niet nodig heeft geacht om haar (tijdelijk) te schorsen en haar praktijk te sluiten en dat het dus niet aannemelijk is dat (potentiële) patiënten – het ‘publiek’ – aan enig bijzonder risico zijn blootgesteld als zij zich in haar praktijk laten behandelen.

3. ‘Ook het feit dat de informatie die via de koppeling wordt gevonden een registratie op een ‘zwarte lijst ’ betreft is relevant voor de belangenafweging. Het begrip ‘ zwarte lijst ’ heeft een negatieve betekenis. De gangbare betekenis is immers een lijst waarop personen of instellingen worden geregistreerd die volgens de opsteller van de lijst moeten worden geboycot of gewantrouwd.

4. ‘Voorts is de ‘zwarte lijst artsen’, zoals [verzoekster] terecht heeft aangevoerd, niet representatief en daarmee geen betrouwbare bron van informatie, want slechts de namen van een vrij willekeurig deel van de zorgverleners aan wie een tuchtrechtelijke maatregel is opgelegd, worden op de ‘ zwarte lijst artsen ’ opgenomen en op de lijst staan ook namen van zorgverleners die zich niet voor hun handelen bij de tuchtrechter hebben moeten verantwoorden.

5. ‘Google heeft terecht gesteld dat [verzoekster] in zekere mate is aan te merken als een public figure. Zij neemt in het debat over de risico’s van [omschrijving product] een prominente rol in en heeft niet weersproken dat zij patiënten met klachten die mogelijk worden veroorzaakt door [omschrijving product] ook uitnodigt om zich door haar te laten behandelen. De omstandigheid dat [verzoekster] een rol speelt in het publieke debat is voor de beoordeling van haar verzoek echter niet doorslaggevend. Dit brengt – in lijn met wat de AG hierover heeft gezegd – niet met zich dat zij zich in het publieke debat ook over haar professionele optreden in een individueel geval steeds weer moet verantwoorden. Over dat handelen heeft zij immers bovendien reeds verantwoording afgelegd tegenover de tuchtrechter.

6. ‘Aan de stelling van Google dat [verzoekster] niet heeft onderbouwd dat zij van de koppelingen substantiële hinder ondervindt, wordt voorbijgegaan. Allereerst behoeft het geen betoog dat [verzoekster] er hinder van ondervindt dat een willekeurige (potentiële) patiënt die de naam van [verzoekster] om welke reden dan ook googelt, (vrijwel) meteen – vanwege de prominente plaats in de zoekresultaten – wordt geconfronteerd met de vermelding van de naam van [verzoekster] op de ‘ zwarte lijst artsen ’, waarvan de (niet officiële) status niet duidelijk is.

Kortom, het is allereerst van belang dat er al informatie wordt verschaft door een openbaar en toegankelijk register. Ten tweede speelt ook de opgelegde straf een rol, al blijkt uit de praktijk dat als er sprake was van een onvoorwaardelijke straf het niet per definitie betekent dat een beroep op het vergeetrecht nooit wordt ingewilligd. Ten derde wordt geoordeeld dat zodra er sprake is van publicatie op een zwarte lijst, dat een negatieve connotatie oproept en dat deze zwarte lijst (de ‘zwarte lijst artsen’) niet representatief en betrouwbaar is. Er werd in deze uitspraak ook onderscheid gemaakt tussen de arts als publiek figuur en de arts die een individuele patiënt behandelt (waarbij werd verwezen naar een uitspraak van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2013:2072)). Als een arts deelneemt aan een publiek debat of een publieke functie bekleedt, dan is die persoon een publiek figuur. Dat staat echter los van de professional die zich in een consult verhoudt tot een individu. Ten slotte was de rechter van mening dat het meer dan logisch is dat een arts die de sanctie gepubliceerd ziet op zwartelijstartsen.com hinder ondervindt van een dergelijk zoekresultaat, met name op grond van de negatieve betekenis die aan ‘zwarte lijst’ kleeft en aan de onduidelijke status van die, niet-officiële, website.

MediaMaze biedt hulp

Allereerst kunnen wij u helpen met het maken van een inschatting of uw casus kansrijk is. Als die inschatting positief is, kunnen wij u helpen bij het indienen van een verzoek. Wij zorgen ervoor dat namens u een uitgebreid, juridisch gemotiveerd verzoek aan Google wordt verzonden. Een dergelijk uitgebreid gemotiveerd verzoek vergroot uw kansen op een positief antwoord van Google.

Google heeft vervolgens 6 weken om hierop te reageren. Bij een eventuele afwijzing kunnen wij u helpen met de mogelijke vervolgstappen (bemiddeling via de Autoriteit Persoonsgegevens, sommatie en/of een stap naar de rechtbank).

MediaMaze heeft vele tientallen artsen succesvol geholpen met hun verzoeken aan Google. Er is geen andere partij in Nederland met dergelijke, specifieke ervaring op dit gebied. Met betrekking tot deze verzoeken gaan wij dan ook voor u aan de slag op basis van No Cure No Pay.

Als u een inschatting wilt verkrijgen van de mogelijkheden om gebruik te maken van uw recht om vergeten te worden en de kansen op succes, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen via onderstaande mogelijkheden. Wij staan u graag, discreet en kosteloos, te woord. 

Resultaten in 2019

Bijna 90% van de door MediaMaze ingediende verzoeken in 2019 werd ingewilligd door Google. Dit terwijl Google in 2019 slechts 60% van alle verzoeken in Nederland toekende. Onze resultaten zijn onder andere beter door een goede analyse vooraf en doordat wij 80% van de verzoeken die in eerste instantie geweigerd werden, door het zetten van de juiste vervolgstappen (AP/Sommatie/Rechtszaak), alsnog ingewilligd zagen. Lees ons volledige verslag via onderstaande link.

Uw Right to be forgotten en MediaMaze:

Maximale Ervaring

Geen enkel kantoor heeft zoveel ervaring als wij met het 'right to be forgotten'. Wij kunnen uw casus dus naast tientallen vergelijkbare casussen leggen en zo uw kansen inschatten en bepalen welke argumentatie vervolgens het meest kansrijk is.

Volledig Juridisch Verzoek

Wij schrijven een volledig juridisch verzoek namens u. Dat betekent een maximale kans op succes in eerste aanleg én, dat uw verzoek met slechts beperkte aanpassing, geschikt is om toe te sturen aan de Autoriteit Persoonsgegevens of om als verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank.

Verifieerbare Deskundigheid

MediaMaze is regelmatig in de media met betrekking tot het right to be forgotten. Ook kunt u onze procedures terugvinden op Rechtspraak.nl. Wij zeggen dus niet alleen deskundig te zijn, u kunt dit zelf verifiëren.

Wij weten de weg

Doordat wij reeds vele verzoeken indienden en procedures startten en voerden, kennen wij de weg bij partijen als Google (waardoor wij niet gebonden zijn aan de beperkingen van het publieke formulier voor dergelijke verzoeken) en de Autoriteit Persoonsgegevens. Hierdoor kunnen wij uw verzoek of sommatie rechtstreeks bij de beslissers onder de aandacht brengen.

Concurrerend & Vast Tarief

Wij bieden deze, juridische, dienst aan voor een concurrerend en vooraf vastgesteld tarief. Zo komt u niet voor verrassingen te staan, terwijl u verzekerd bent van de beste service. Het indicatietarief voor een verzoek is €795,- ex. btw, tijdens een vrijblijvende intake informeren we u over het precieze tarief voor uw verzoek. Bovendien werken wij voor dit soort verzoeken op basis van No Cure No Pay.

Ik wil vergeten worden!

Neem vandaag nog vrijblijvend contact met ons op voor een kosteloze inschatting van de haalbaarheid van uw verzoek. Op basis van een quickscan geven we u een toelichting op de mogelijkheden voor een beroep op het recht om vergeten te worden, wat wij voor u kunnen betekenen en welke kosten wij daarvoor rekenen.


Of gebruik onderstaand formulier