Vecht Onterechte, Valse of Neppe Reviews en Recensies in Google aan, het kan!

Vecht Onterechte, Valse of Neppe Reviews en Recensies in Google aan, het kan!

Reviews bepalen voor een groot deel het beeld dat potentiële klanten van u krijgen, zeker als deze reviews prominent in Google getoond worden. Deze reviews worden getoond, tezamen met de adresgegevens en openingstijden van het bedrijf, vaak bovenaan of rechts in de zoekresultaten en in Google maps.

Wel of niet onrechtmatig?

Wij kunnen u helpen indien de review onrechtmatig is, omdat deze vals, onjuist of onnodig grievend is. De vraag of een publicatie onrechtmatig is ligt in het spanningsveld tussen het recht op uitingsvrijheid (artikel 10 EVRM) enerzijds en het recht op bescherming van eer en goede naam en de persoonlijke levenssfeer (artikel 8 EVRM). Aan de ene kant het belang dat individuele burgers niet door publicaties in de pers worden blootgesteld aan lichtvaardige verdachtmakingen; aan de andere kant het belang dat niet, door gebrek aan bekendheid bij het grote publiek, misstanden, die de samenleving raken, kunnen blijven voortbestaan.

Welk recht prevaleert, en of de review dus wel of niet onrechtmatig is, wordt bepaald middels een afweging van alle ter zake dienende omstandigheden van het geval. Bij het plaatsen van een review heeft de schrijver overigens de vrijheid om zijn/haar mening te geven over de verleende dienstverlening, waarbij het stevig aanzetten van de mening en het enigszins overdrijven, zij het niet ongelimiteerd, is geoorloofd en het beginsel van hoor en wederhoor niet aan de orde is. Wanneer de schrijver hiermee over de schreef gaat en de review onnodig grievend wordt, of ronduit onjuist is, dan is de review onrechtmatig en moet deze verwijderd worden.

Hosters zoals Google hebben een verantwoordelijkheid om te zorgen dat reviews juist zijn. Als u constateert dat u een valse review hebt ontvangen, en dit kan aantonen, dan is Google in beginsel verplicht de review te verwijderen. Denk hierbij aan een negatieve review door een ontslagen oud-medewerker, een wegens illegale activiteiten uit huis gezette huurder of reviews onder een duidelijk valse naam. Daarnaast is het mogelijk dat u duidelijk kunt maken dat de betreffende persoon geen persoonlijke ervaring met uw bedrijf heeft, ook in die gevallen kunnen wij u bijstaan.

Aanschrijven van de Hoster, zoals Google

Op basis van artikel 6:196c lid 4 BW wordt, naast de schrijver zelf, ook de partij die de review op haar platform aanbiedt aansprakelijk voor de review, tenzij die: niet weet van de activiteit of informatie met een onrechtmatig karakter en, in geval van een schadevergoedingsvordering, niet redelijkerwijs behoort te weten van de activiteit of informatie met een onrechtmatig karakter, dan wel zodra hij dat weet of redelijkerwijs behoort te weten, prompt de informatie verwijdert of de toegang daartoe onmogelijk maakt. Door Google schriftelijk op de hoogte te stellen van het onrechtmatige karakter van de review wordt Google aansprakelijk gemaakt voor review en de eventueel uit de review voortvloeiende schade (al is er niet eerder een schadevergoeding toegekend onder Nederlands recht). Het is mede om deze reden dat Google een schriftelijk onderbouwd verzoek serieuzer neemt dan alleen een review ‘als ongepast aanmerken’ in de zoekresultaten. Daarnaast biedt een schriftelijk verzoek de mogelijkheid om de stellingen te onderbouwen, een mogelijkheid die alleen het ‘als ongepast markeren’ van een review niet heeft. Mocht alleen aanschrijven onvoldoende zijn, dan kunnen wij namens u een gerechtelijke procedure opstarten tegen de reviewer en/of Google.
google-logo-transparant

Aanschrijven van de Reviewer

Als bekend is wie de schrijver is, dan kan de schrijver zelf worden aangesproken, op basis van artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek (BW) ook wel bekend als ‘onrechtmatige daad’. De schrijver is aansprakelijk voor de juistheid van de review en de eventuele schade de geleden wordt indien de review onrechtmatig is. Wij kunnen de schrijver sommeren zijn/haar review te verwijderen en hem/haar daarbij expliciet te wijzen op de aansprakelijkheid, alsmede de daarbij behorende schadevergoeding, en de mogelijkheid een juridische procedure tegen hem/haar te starten. Dit is regelmatig voldoende om de reviewer te doen besluiten de recensie te verwijderen. Als niet bekend is wie de schrijver is, dan kan van de hostende partij (Google/Facebook/etc.) gevorderd worden dat deze zelf de review(s) verwijdert, maar ook dat deze de NAW-gegevens en IP-adressen van de schrijver(s) afgeeft. Wanneer er een heel sterk vermoeden is over de afkomst van een review, maar de vermoedelijke schrijver in alle toonaarden ontkent, dan is de dreiging van afgifte van gegevens in sommige gevallen voldoende om deze personen te overtuigen alsnog hun review in te laten trekken.

Onze Bijstand

Wij kunnen u goed adviseren of de betreffende reviews onrechtmatig zijn en welke stappen hiertegen ondernomen kunnen worden. Neem contact met ons op via onderstaand contactformulier of via 020-2215827. Wij geven u dan kosteloos en vrijblijvend een inschatting van de mogelijkheden voor het aanvechten van de review.

Voor eventuele vervolgwerkzaamheden hanteren wij een tarief van €160,- ex. btw per uur. Voor het opstellen van een eerste verzoek aan een hoster als Google rekenen wij ongeveer 4-5 uren werk. Het sommeren van een schrijver kost ongeveer 3-4 uur, all-in.

Zelf doen?

In bepaalde gevallen kan u zelf een melding bij Google doen om de review te laten blokkeren, dat kan alleen in onderstaande gevallen (en zonder dat er verdere informatie nodig is om dat te onderbouwen):

Spam, advertenties voor andere bedrijven, geen relevantie tot het bedrijf, belangenverstrengeling, benoemen van persoonlijke informatie, illegale content, gevaarlijke of denigrerende content, seksueel expliciete content, aanstootgevende content, terroristische content, en valse content. Meer informatie hierover kunt u lezen op de website van Google.

In deze gevallen kan u de review zelf als ongepast markeren en zal Google deze beoordelen. In veel gevallen heeft dit geen effect omdat het niet op voorhand (dat wil zeggen, zonder toezending aan Google van nadere informatie) duidelijk is dat de review vals is of dat er sprake is van belangenverstrengeling.

Uw verzoek via MediaMaze:

Maximale Ervaring

Wij hebben veel ervaring. Wij kunnen uw casus dus naast tientallen vergelijkbare casussen leggen en zo uw kansen inschatten en bepalen welke argumentatie vervolgens het meest kansrijk is.

Wij weten de weg

Doordat wij reeds vele verzoeken indienden en procedures startten en voerden, kennen wij de weg bij partijen als Google en de Autoriteit Persoonsgegevens. Hierdoor kunnen wij uw verzoek of sommatie rechtstreeks bij de beslissers onder de aandacht brengen.

Verifieerbare Deskundigheid

MediaMaze is regelmatig in de media met betrekking tot procedures tegen gegevensverwerkers zoals Google. Ook kunt u onze procedures terugvinden op Rechtspraak.nl. Wij zeggen dus niet alleen deskundig te zijn, u kunt dit zelf verifiëren.

Volledig Juridisch Verzoek

Wij schrijven een volledig juridisch verzoek namens u. Dat betekent een maximale kans op succes in eerste aanleg én, dat uw verzoek met slechts beperkte aanpassing, geschikt is om in te dienen bij de rechtbank.

Concurrerend & Vast Tarief

Wij bieden deze, juridische, dienst aan voor een concurrerend tarief. Zo komt u niet voor verrassingen te staan, terwijl u verzekerd bent van de beste service. Tijdens een vrijblijvende intake informeren we u over het precieze tarief voor uw verzoek

Ik wil Van die Review(s) af!

Neem vandaag nog vrijblijvend contact met ons op voor een kosteloze inschatting van de haalbaarheid van uw verzoek. Op basis van een quickscan geven we u een toelichting op de mogelijkheden, wat wij voor u kunnen betekenen en welke kosten wij daarvoor rekenen.


Of gebruik onderstaand formulier