Negatieve Berichten? Beroep U Op Het Recht Om Vergeten te Worden!

Hebt u last van verouderde, irrelevante, onjuiste of schadelijke berichten over u op internet? Dan is het 'recht om vergeten te worden' waarschijnlijk iets voor u! Europese burgers hebben namelijk het recht om vergeten te worden door zoekmachines als Google, zo oordeelde het Europese Hof van Justitie in 2014.  Middels het recht om vergeten te worden, dat is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), kan MediaMaze u helpen om ongewenste zoekresultaten bij een zoekopdracht naar uw naam te verwijderen. Zo kunt u op efficiënte wijze uw online imago bijstellen.

Wij deden al 100+ verzoeken aan Google, startten vele bemiddelingsprocedures bij de Autoriteit Persoonsgegevens en voerden én wonnen verschillende rechtszaken tegen Google. Met de hulp van MediaMaze kunt u negatieve zoekresultaten met een hoge mate van succes aanpakken!

1. Analyze & Inventarisatie Negatieve Berichten
2. Terugkoppeling & Overleg
3. Opstellen Verzoekschrift
4. Indienen Verzoek bij Google

Neem vandaag nog vrijblijvend contact met ons op voor een kosteloze inschatting van de haalbaarheid van uw verzoek. Op basis van een quickscan geven we u een toelichting op de mogelijkheden voor een beroep op het recht om vergeten te worden, wat wij voor u kunnen betekenen en welke kosten wij daarvoor rekenen. Het standaardtarief voor een vergeetrechtverzoek is €795,- ex. btw. Wij stellen hiervoor een volledig juridisch verzoek op, waarin wij ingaan op de relevante jurisprudentie, wetsartikelen waarop u zicht beroept, relevante omstandigheden en natuurlijk uitgebreid op uw privacybelang. Wij dienen dit verzoekschrift vervolgens via ons eigen protocol in bij Google, zodat wij niet gehouden zijn aan de beperkingen die Google aan individuele verzoekers oplegt (maximaal 150 woorden, geen bijlagen, etc.). Het verzoekschrift is een goed onderbouwd juridisch document, dat bij afwijzing met slechts een kleine bewerking kan worden toegestuurd aan de Autoriteit Persoonsgegevens (voor bemiddeling) of de rechtbank (voor het starten van een verzoekschriftprocedure).


 


Ja! Ik wil gebruikmaken van mijn 'recht om vergeten te worden' en wil weten wat mijn kansen zijn.

Het invullen van onderstaand formulier is vrijblijvend en verplicht u nergens toe. Wij behandelen uw verzoek uiterst discreet.

Achtergrond van het recht om vergeten te worden

De erkenning van het recht om vergeten te worden heeft geleid tot een verbeterde gegevensbescherming en komt voort uit de juridische procedure die de Spanjaard Mario Costeja González in 2010 tegen Google aanspande. Nadat een krant had geweigerd ongunstige berichtgeving over de gedwongen verkoop van zijn huis te verwijderen, richtte hij eenzelfde verzoek tot Google. Ook deze van oorsprong Amerikaanse zoekmachine weigerde aan zijn wens tegemoet te komen en bleef de meer dan tien jaar oude berichten met Costeja in verband brengen. In het proces dat volgde, doken onduidelijkheden op over de geldigheid van het recht om vergeten te worden. Na tussenkomst van het Spaanse agentschap voor databescherming en het Spaanse hooggerechtshof werd het geschil uiteindelijk voorgelegd aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. Dat bracht opheldering.

Data controller

Een eerste vraag die beantwoord diende te worden, was of een zoekmachine als Google als gegevensverwerker kon worden beschouwd. De Spaanse autoriteit gegevensbescherming schaarde zich namelijk achter Costeja in zijn eis om het zoekresultaat te verwijderen, op basis van de dan al enigszins verouderde en voor data controllers geldende EU-richtlijn 95/46/EG. Hoewel de door de Europese Unie aangewezen advocaat-generaal adviseerde Google niet als zodanig te beschouwen vanwege de willekeurige en ondoelmatige verwerking van persoonsgegevens, oordeelde het Europese hooggerechtshof anders. Het zag Google als gegevensverwerker, door “het actief verzamelen, opslaan en beschikbaar stellen van persoonsgegevens”. Ook werd in de uitspraak duidelijk dat Google door de activiteiten en vestigingen in Europa wel degelijk aan de daar geldende richtlijnen was gebonden, ondanks de Amerikaanse basis.

Recht om vergeten te worden in de praktijk

De advocaat-generaal van de Europese Unie boog zich ook over de vraag of de richtlijn 95/46/EG in de praktijk betekent dat er een recht om vergeten te worden is. Hierin was hij van mening dat over het algemeen het recht op vrije toegang tot informatie en de vrijheid van meningsuiting voorrang hebben op het vergeetrecht. Het Europese hooggerechtshof besloot dat verzoeken tot verwijdering van zoekresultaten met irrelevante, onjuiste en bovenmatige gegevens, wel degelijk gegrond waren. Europese burgers dienden beschermd te worden tegen de grootschalige gegevensverwerkers als Google.

Hierbij moet wel de afweging worden gemaakt tussen het recht op privacy aan de ene kant en op vrijheid van informatie aan de andere kant. Beide zijn vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, maar welk zwaarder weegt dient per situatie te worden beoordeeld. Indien de informatie niet van publiek belang is, dan weegt het recht op privacy van de indiener zwaarder en gaat het recht om vergeten te worden op. Als er wel een publiek belang is om op de hoogte te zijn van de getoonde zoekresultaten, ligt de zaak complexer. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het om een publiek figuur of iemand in een publieke functie gaat. Het recht op vrijheid van informatie krijgt dan vaker de voorkeur. Hierbij wordt rekening gehouden met het belang van de informatie voor het handelen van personen op zowel professioneel, als persoonlijk vlak.

Bekrachtiging

De handhaving van het recht om vergeten te worden is vergemakkelijkt door de opname van het zogenaamde right to erasure in artikel 17 van de AVG. De EU-richtlijn 95/46/EG stamde immers uit 1995, toen Google nog niet eens bestond. Met dit recht op vergetelheid, of vergeetrecht, kan Google worden verzocht om bepaalde URL’s weg te laten uit de zoekresultaten bij een zoekopdracht die de naam van de indiener bevat. De beslissing tot verwijdering blijft echter bij Google, dat steeds de afweging maakt tussen het recht op privacy en op vrijheid van informatie. Als de zoekmachinegigant het verzoek afwijst, is bemiddeling door de Autoriteit Persoonsgegevens de volgende stap. Wanneer zelfs dit niet het gewenste resultaat oplevert, rest altijd nog de gang naar de rechter. In al deze gevallen kan MediaMaze uw kans op succes aanzienlijk vergroten.